Общи условия

Политика за защита на личниите данни

За нас от „Вертекс“ ЕООД е важно, освен да Ви предложим  добро качеството на услуги и продукти, също да Ви предоставим и високо ниво на защита на Вашите лични данни и да ви осигурим ясна и достъпна информация относно политиката ,към която се придържаме при обработването им. Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от „Вертекс ЕООД“ независимо дали става двъпрос за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

 

 

Кой носи отговорност за Вашите лични данни?

Вертекс „ЕООД“ с адрес на управление гр. Казанлък, ул. Иван Вазов 5, ЕИК: 123666489, ДДС № BG123666489, тел. 0431 62188, факс: 0431 62188,  e-mail: vertexeu@gmail.com, като регистриран администратор събира, обработва и съхранява лични данни  в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и следва установените добри практики като следи процесите да отговарят на националните и общностни правни изисквания.

 

За какво използваме Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме , обработваме и съхраняваме се отнасят до информация относно Вашата електронна поща, име, фамилия, телефонен номер, адрес, браузърът който ползвате, IP адрес, операционна система, тип устройство и др.

Използваме Вашите лични данни за изпълнението на следните дейности и цели:

- За изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения, вкл. за: изготвяне на документи; за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, e-mail или по друг законосъобразен начин;  за доставка и/или приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки/услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване; осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това; за обработка на плащания във връзка със сключените договори от Вертекс „ЕООД“; за изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на дружеството и/или друга административна информация;

- За маркетингови цели – на основание дадено съгласие за това;

- За статистически цели.

 

Разкриване на лични данни на трети страни

В някои случаи „Вертекс“ ЕООД може да разкрива определена лична информация пред свои партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството, като например куриерски фирми . Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 

„Вертекс“ ЕООД може да разкрива Вашите лични данни на Трети страни в случаите, в които се налага да бъдат защитени Вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице, както и за целите на спазването на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството, като администратор на лични данни.

 

Срок на съхранение и унищожаване
Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. „Вертекс“ ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по- долу; или за цел, съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани. 

Какви са моите права ?

Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:

- достъп до личните ми данни;

- коригиране (ако данните са неточни);

- изтриване (право „да бъда забравен“);

- ограничаване на обработването;

- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;

- възражение срещу обработването на личните ми данни;

- жалба до надзорен орган;

- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.

 

Актуализация

По смисъла на настоящите вътрешни правила, при промяна на горепосочените условия, новата информация  ще бъде публикувана на тази страница без предизвестие. Актуализираната Политика влиза в сила в деня на публикуването й. Ако посетите тази страница след промяна на Политиката, ще бъдете обвързани с новите условия на политиката ни за поверителност. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

Дата на последна редакция: 16.08.2018 г.